Finanse i księgowość

W ramach kompleksowej obsługi księgowej nasze biuro rachunkowe w Szczecinie zapewnia prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości:

  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływu środków pieniężnych,
  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu i ewidencji dodatkowych,
  • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości środowiska,
  • sporządzanie zestawień podatkowych w zakresie podatku dochodowego PIT i CIT,
  • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP i inne instytucje,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
  • załatwienie spraw przedsiębiorcy w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych,
  • opracowywanie zasad polityki rachunkowości w firmie oraz wdrażanie zakładowego planu kont.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem PZU. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).

Możesz nam zaufać i powierzyć prowadzenie swojej księgowości. Robimy to już od wielu lat, ku zadowoleniu licznego grona naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu.

Biuro rachunkowe FKinfo: obsługa księgowa, Szczecin. Zmieniamy dane w informacje!